Skip to main content

 

GOVERNMENT ORDERS  ON  2019

 

1             

 

G.O.(Rt)No.26/2019/VIG

 

Appoinment of Vigilance Officer in the Fisheries-Sahadevan.P-Reg

 

2

 

G.O.(Rt)No.86/2019/F&P

 

ADAK-MOBILE PHONE-RATIFICATION-GO

 

3

 

G.O.(Rt)No.93/2019/F&P        

 

NABARD RIDF XXII-REIMBURSEMENT CLAIM-FUND


 

 

4

 

 

G.O.(Rt)No.177/2019/F&P   

 

F&PD - Ockhi - Costal Development Project proposals - submitting - reg

 

5

 

G.O.(Rt)No.138/2019/F&P   

 

 

പൂന്തുറ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

 

6

 

 

G.O.(Rt)No.72/2019/F&P

 

അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

 

7

 

G.O.(Rt)No.139/2019/F&P

 

മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഉൽപ്പാദന ബോണസ് പദ്ധതി - സംബന്ധിച്ച്.

 

8

 

G.O.(Rt)No.94/2019/F&P

 

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി - ബ്ലൂ റവല്യൂഷന്സ്പെഷ്യല്ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടില്നിന്നും സര്ക്കാര്പിന്വലിച്ച തുക 7921000/- അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

 

9

 

G.O.(Rt)No.199/2019/F&P

 

Vizhinjam International Seaport Ltd. - Funded works - Development of Fishing Harbour and Sea Food Park – reg

 

10

 

 

G.O.(Rt)No.158/2019/F&P

 

 

ഫിഷറീസ് - എന്‍.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.എഫ് (2000-2001) ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിര്മ്മാണം - ആധാരം തിരികെ നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

 

11

 

 

G.O.(Rt)No.131/2019/F&P

 

Constitution of State Level Project Monitoring Cell-Rebuild Kerala-Okhi rehabilitation- GO

 

12

 

G.O.(Rt)No.57/2019/F&P

 

KUFOS-Non-plan-frant-in-aid-release of 3rd installment - reg

 

13

 

G.O.(Rt)No.177/2019/F&P

 

F&PD - Ockhi - Costal Development Project proposals – submitting – reg

 

14

 

 

G.O.(Rt)No.94/2019/F&P

 

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി - ബ്ലൂ റവല്യൂഷന്സ്പെഷ്യല്ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടില്നിന്നും സര്ക്കാര്പിന്വലിച്ച തുക 7921000/- അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

 

15

 

 

G.O.(Rt)No.119/2019/F&P

 

-ബി..എഫ് &എച്ച് .ഡി.എഫ് ഭവന പദ്ധതി -സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുകയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

 

16

 

 

G.O.(Rt)No.129/2019/F&P

 

NCDC-IFDP 2014-15 and 2015-16 - request for release of balance subsidy component through Additional Authorisation - reg

 

17

 

 

G.O.(Rt)No.80/2019/F&P

 

തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം-കോഴിക്കോട്-സംബന്ധിച്ച്

 

18

 

 

G.O.(Rt)No.125/2019/F&P

 

Rail connectivity to the port - constitution of committee to review the DPR

 

19

 

 

G.O.(Rt)No.45/2019/F&P

 

കടാശ്വാസം-മൽസ്യഫെഡിന് അനുവദിച്ച തുക സർക്കാരിലേക്ക് പിൻവലിച്ചത് തിരികെ അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

 

20

 

G.O.(Rt)No.164/2019/F&P

 

Working Group meeting (2018-19) held on 17.012.019-3 R Package for ensuring Sustainable Livelihood for Fisherwomen in Kerala -Reg

 

21

 

G.O.(Rt)No.60/2019/F&P

 

COASTAL ROAD-ERNAKULAM

 

22

 

 

G.O.(Rt)No.126/2019/F&P

 

Break water construction in Veli - reg മതുവ - വേളി പൊഴിമുഖത്ത് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുലിമുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച്

 

23

 

 

G.O.(Rt)No.158/2019/F&P

 

ഫിഷറീസ് - എന്‍.എഫ്.ഡബ്ല്യൂ.എഫ് (2000-2001) ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിര്മ്മാണം - ആധാരം തിരികെ നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

 

24

 

G.O.(Ms)No.10/2019/F&P

 

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പ്രദേശത്ത് ഒരു ആധുനിക സമുദ്ര ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റും വിപണന ഔട്ട് ലെറ്റും ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടര്സമര്പ്പിച്ച കണ്സപ്റ്റ് നോട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കുറിപ്

 

25

 

 

G.O.(Rt)No.77/2019/F&P

 

14th KLA - 14 th Session - Starred Qn. No. 2 - Vizhinjam Port Project - reg

 

26

 

 

G.O.(Rt)No.174/2019/F&P

 

 

COASTAL ROAD-MALAPPURAM

               

27

 

 

G.O.(Rt)No.112/2019/F&P

 

F&PD - Request of KMML for the removal of dredge sand from Neendakara Fishing Harbour - reg

 

28

 

 

G.O.(Rt)No.46/2019/F&P

 

 

GO FOR NUMBERING

 

29

 

G.O.(Rt)No.174/2019/F&P

 

COASTAL ROAD-MALAPPURAM

 

30

 

 

G.O.(Rt)No.71/2019/F&P

 

 

Release of retirement benifits of KUFOS

 

31

 

G.O.(Rt)No.108/2019/F&P

 

ബി. .എഫ് &എച്ച്.ഡി.എഫ് (2016 -17 ) ഭവന നവീകരണം /സാനിറ്റേഷൻ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുക ആലപ്പുഴ ജില്ലക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്സംബന്ധിച്ച്

 

GOVERNMENT ORDERS  ON  2018

1

G.O.(Rt)No.955/2018/F&P

മോട്ടോറൈസേഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ക്രാഫ്ട്സ്', സ്യുറ്റബിൾ കോംപിനേൻറ്സ് ഫോർ ഫിഷിങ് ഗിയര് സ്ബ്സിഡി ' എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് അനുമതിസംബന്ധിച്ച്

2

G.O.(Rt)No.907/2018/F&P

-ബി.ഐ.എഫ് &എച്ച്.ഡി.എഫ് ഭവന പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണം -സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക എറണാകുളം ജില്ലക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് –സംബന്ധിച്ച്

3

G.O.(Rt)No.977/2018/F&P

14th Kerala Legislative Assembly - 13th Session - Starred Qn. No. 158 - Vizhinjam Project - വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി – reg

4

G.O.(Rt)No.689/2018/F&P

2018-19 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം - കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അ0ഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ
- എസ്.പി.വി യെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

5

G.O.(Rt)No.813/2018/F&P

2018-19 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം - കിഫ്ബി
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ -
എസ്.പി.വി യെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

6

G.O.( No.760/2018/F&P Rt)

A DAK - Request for attending the Review meeting to be held on 14-09-2018 at New Delhi -Journey of Sri.P Sahadevan - reg

7

G.O.(Rt)No.726/2018/F&P

Additional Charge ratification-reg

8

G.O.(Rt)No.731/2018/F&P

 Administratie Sanction for the establishment of EDI facility in Azhikkal Port

9

G.O.(Rt)No.775/2018/F&P

ANNUAL MEETING

10

G.O.(Rt)No.913/2018/F&P

Appointment in daily wages for implementing Manual Dredging

11

G.O.(Ms)No.30/2018/F&P

Appointment of MD,KSCADC-Reg.

12

G.O.(Rt)No.640/2018/F&P

AS -Construction of staff quarters buildings at BC road compound – Construction of Flat type quarters – ground floor balance work.

13

G.O.(Rt)No.924/2018/F&P

BIF&HDF -HOUSING KOZHIKKODE

14

G.O.(Rt)No.645/2018/F&P

Dredging and Transportation of mineral sand from Thottappally Harbour

 

15

G.O.(P)No./15/2018/F&P

Fisheries Dept - Special Rule- STATE SERVICE - 2018

16

G.O.(Rt)No.737/2018/F&P

COASTAL ROAD-MALAPPURAM

17

G.O.(Rt)No.782/2018/F&P

ഡ്രൈ‍ഡോക്ക് നിര്‍മ്മാണം-പരാതി-സംബന്ധിച്ച്

18

G.O.(Rt)No.761/2018/F&P

KUFOS - fund release through ELA - reg

19

G.O.(Rt)No.739/2018/F&P

STSB Account -ല്‍ നിന്നും പ്രസ്തുത PW Deposits ലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കുന്നത്

20

G.O.(Rt)No.579/2018/F&P

Flat construction,land and house for fisher women-meeting on 9/05/2018-reg

21

G.O.(Rt)No.745/2018/F&P

High Powered Committee on Majbr Infrastructure Development Projects - Meeting - Intimation – reg

22

G.O.(Rt)No.763/2018/F&P

KUFOS - fund release through ELA - reg

23

G.O.(Rt)No.891/2018/F&P

COASTAL ROAD-ERNAKULAM

24

G.O.(Rt)No.961/2018/F&P

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് - പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നുമുളള കല്ലുമ്മേക്കായ് വിത്ത് ശേഖരണവും വിപണനവും-മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

25

G.O.(Rt)No.916/2018/F&P

Fisheries Department – project proposal "Enhancing Entrepreneurial Skills of SAF activity groups and Strengthening of monitoring system of SAF" under Gender Equality and Women Empowerment Policy - Administrative Sanction accorded - Orders issued.

 

26

 

G.O.(Rt)No.862/2018/F&P

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് - ഹാര്‍ബര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്  - കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയും കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിലെ ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയും പരസ്പരം മാറ്റിയ നടപടിയില്‍, കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.

27

G.O.(P)No.19/2018/F&P

Poonthura Malsyathozhilali sahakarana sangham

28

G.O.(Ms)No.29/2018/F&P

Meeting - Fund requirement of Vizhinjam Port

29

G.O.(Ms)No.46/2018/F&P

Okhi Monitoring Committee – reg

30

G.O.(Rt)No.883/2018/F&P

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വെള്ള മണ്ണെണ്ണ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് - സംബന്ധി

31

G.O.(Rt)No.952/2018/F&P

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പെരിങ്ങത്തൂർ കടവ് മുതൽ ബോട്ട് ജെട്ടി വരെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം -സംബന്ധിച്ച്

32

G.O.(Rt)No.680/2018/F&P

NCDC assisted IFDP 2017-18 - submitting of project proposal for approval - reg

33

G.O.(Rt)No.877/2018/F&P

ഫിഷറീസ് - അഡാക്ക് മുഖേനയുള്ള മത്സ്യവിത്ത് വിതരണത്തിന്റെ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.

34

G.O.(Rt)No.728/2018/F&P

സംഗ്രഹം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് - ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സര്‍വ്വേ വിംഗിലെ ചീഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫര്‍ക്കും കൊല്ലം മറൈന്‍ സര്‍വ്വേയറായ ശ്രീ. ആര്‍. മനോരഞ്ജനും ബില്ലിമോറയിലെ ബോട്ട് നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്ന യാര്‍ഡ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് വിമാന മാര്‍ഗ്ഗം പോയി വരുന്നതിനുള്ള അനുമതി

35

G.O.(Rt)No.927/2018/F&P

ജില്ലക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് ബി.ഐ.എഫ് &എച്ച് .ഡി.എഫ് ഭവന പദ്ധതി -സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുകയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം

36

G.O.(Rt)No.819/2018/F&P

കടലാക്രമണത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം -പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുന്നത് -തുക അനുവദിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

37

G.O.(Ms)No.28/2018/F&P

മതുവ - മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

38

GO Rt/73/2018/F&P

തോട്ടപ്പള്ളി മൽസ്യബന്ധന തുറമുഖം - IREL ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തു ശേഖരിച്ച മണ്ണിൽ നിന്നും ധാതുമണൽ IREL നു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -

39

G.O.(Rt)No.854/2018/F&P

Fisheries Department – Blue Revolution2018-19 – Project proposal for “Recirculatory Aquaculture System” Administrative Sanction accorded - Orders issued.

40

G.O.(Rt)No.965/2018/F&P

രക്ഷിതാക്കള്‍ മരണപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനുളള ധനസഹായ പദ്ധതി - സംബന്ധിച്ച്

41

G.O.(Rt)No.972/2018/F&P

മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ വകുപ്പ് - ഓടയം ഓരുജല മത്സ്യക്കഞ്ഞ് ഉത്പാദനകേന്ദ്രം നിര്‍മ്മാണം-CIBA (സെന്‍ട്രല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടര്‍ അക്വാകള്‍ചര്‍)യുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി 5 ലക്ഷം രൂപയും സര്‍വീസ് ടാക്സും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

42

G.O.(Rt)No.838/2018/F&P

Fisheries Department – Blue Revolution 2018-19 – Project proposal for “Mussel Farming” Administrative Sanction accorded - Orders issued.

GO  From Date : 01/08/2018  To Date : 31/12/2018