Skip to main content

 

 

SL.NO

 DATE

    ORDER NO

              SUBJECT

1

14/3/2019

sI2/7277/2014(1)

iymatIcf¯nte¡v 10 Znhk¯n\Iw teJ\§Ä kaÀ¸n¡pI 
 

2

18/3/2019

sI2/11876/18

53maXv Ìm^v s{Sbn\nwKv D¯chv

3 30/03/2019 K2/11876/18 53maXv Ìm^v s{Sbn\nwKv D¯chv  Amended

 

4 08/04/2019

F6/23962/2019

^nj-dokv --Poh-\-¡mcyw Hm^okv Aä³Uâv/hm¨vam³ XkvXn-I-bnse ko\n-tbmdnän enÌv {]kn-²o-I-cn¨ D¯-chv

5

31/1/2019

A6/23489/2019

^nj-do-kv-þ-Po-h-\-¡m-cyw-þ-^n-j-dokv ko\n-bÀ സൂപ്രണ്ട് XkvXn-I-bnse A´na ko\n-tbmdnän enÌv {]kn-²o-I-cn-¨v-þ-D-¯-chv

6

14/3/2019

A6/26565/2019

^nj-do-kv-þ-Po-h-\-¡m-cyw-þ-^n-j-dokv FIvkv-ä³j³ Hm^okÀ XkvXn-I-bnse A´na ko\n-tbmdnän enÌv {]kn-²o-I-cn-¨v-þ-D-¯-chv

7

19/2/2019

A6/23490/2019

FINAL SENIORITY LIST OF JOINT DIRECTOR OF FISHERIES

8 13/2/2019 A6/23492/2019 FINAL SENIORITY LIST OF DEPUTY DIRECTOR OF FISHERIES
9 28/2/2019 A6/23491/2019 FINAL SENIORITY LIST OF ASSISTANT DIRECTOR OF FISHERIES
10 17/06/2019 A6/32803/2019 TENTATIVE SENIORITY LIST OF IF/FCO/FFM/AEO/ CURATOR AS ON 01/01/2019

 

 

 

FINAL SENIORITY LIST OF SENIOR SUPERINTENDENT AS ON 01/01/2019